مینا حیدری میاندواب

مینا حیدری میاندواب

 

·         از تاريخ 90/08/01  تا 92/08/30  شرکت تيام شبکه کارشناس طراحي شبکه هاي LAN و Data Center

·         از تاريخ 92/09/01  تا کنون  شرکت تيام شبکه  سرپرست گروه طراحي شبکه هاي LAN و Data Center

·         ممیز رسمی زیرساخت مرکز داده از دی ماه 99

·         رتبه سه مشاوره و نظارت در امور انفورماتیک شاخه شبکه و اینترنت از تاریخ 01/12/91  شماره 21030535

·         عضویت در کمیته تخصصی تدوین معیارهای صلاحیت نهادهای گواهی کننده

·         عضویت در کمیته تخصصی تدوین معیارهای استاندارد های زیرساخت مرکزداده

·         عضویت در کمسیون زیرساخت مرکز داده سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

·         عضویت در کارگروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

·         عضویت در کارگروه مکانیک سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

·         عضویت در کارگروه ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

 

سوابق حرفه ای مرتبط:

مدیر پروژه مستقیم:

·        مدیر پروژه طراحی و مشاوره زیر ساخت مرکز داده

در زمینه شبکه های داخلی :

·        مدیر پروژه طراحی و مشاوره شبکه داخلی

ناظر پروژه های:

·        طراحی و مشاوره و اجرا شبکه داخلی

·        تامین و اجرای مرکزداده

اجرای پروژه

·        مدیر پروژه اجرا و راه اندازی مرکز داده سازمان های مختلف

آموزش

·        سابقه بیش از 250 ساعت تدریس

·        سخنران اصلی در 4 سمینار تخصصی حوزه زیرساخت مرکزداده

·        سخنران اصلی در 16 ویبنار تخصصی حوزه زیرساخت مرکزداده