محمد دین محمد آذری

محمد دین محمد آذری

تحصیلات:
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:
نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پردیس دیبا اندیشان

سوابق صنفی:
رئیس کمیسیون زیرساخت مراکزداده                                                                (سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران)
عضو حلقه موسس و کمیته مرکزی «نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده»                   (سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور)
عضو «کمیته مراکزداده و مدیریت محتوا» در شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات)